English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Често попадаме на извлечение за доходите на (чуждестранни) публични акционерни фирми, които за зъдължени да публикуват резултатите си според закона и негови актове, както е в случая с фирмата H&M в дадения по-долу пример.

Какво е всъщност извлечението за доходите. Това е извадка от счетоводните книги на публичното акционерно дружество за определен период на търговска дейност и изглежда ето така:

H&M извлечение за доходите- дек'09-май'10Шест месецаШест месеца2 трим.2 трим
 2010200920102009
Шведски крони (милиони) (SEK m)    
Чисти продажби (net sales)51,87949,83727,03326,538
Бруто печалба (Gross profit)33,19829,37917,80816,201
Брутен марж (gross margin, %)645965.961
Оперативна печалба (Operating profit)11,9439,0356,9655,671
Оперативен марж (operating margin, %)2318.125.821.4
Чист финансови приходи/разходи (Net financial items)15230375113
Печалба след финансови корекции (Profit after financial items)12,0959,3387,0405,784
Такса (Tax)-3,145-2,568-1,831-1,591
Печалба за периода (Profit for the period)8,9506,7705,2094,193
     
Печалба за всеки дял (Earnings per share) SEK5.414.093.152.53

Какво означават тези термини?

Чисти продажби (net sales) – приходите, получени от компанията, след като са приспаднати върнатите стоки и намаленията.

Бруто печалба (Gross profit) – това е разликата между приходите или приходите от продажби и стойността на стоките, които са продадени.

Брутен марж (на печалбата) или gross margin % това е съотношение, което изследва връзката между печалбата, направена преди включването на общите разходи (Gross profit) и нивото на приходите. То се получава от формулата:

Брутен марж = (брутната печалба: приходите) х 100
                      
Т.е. ако H&M купуват продукта си например за 18.68 и го продават за 51.879 т.е. правят брутна печалба от 33.198 и за шестте месеца те са продали 1000 продукта, тогава в примера по-горе брутния марж е = (33,198: 51,879) х 100 = 64%

Такъв резултат може да звучи доста добре, но ние все още не сме приспаднали общите разходи.

Стигаме до оперативната печалба (Operating profit) – калкулираме, като от брутната печалба намаляваме основните общи разходи, като такива за администрацията и маркетинг в т.ч. дистрибуцията и т.н.

Оперативен марж (operating margin %) – това е съотношение на оперативната печалба към чистите продажби и изчисляваме в случая = (11,943 : 51,879) х 100 = 23% .

Нетни финансови приходи/разходи – приходи или разходи от финансови операции, които добавяме или вадим към/от оперативната печалба, за да получим:

Печалба след финансови приходи/разходи – в случая 11,943 + 159 = 12,095

След това имаме корпоративна такса, която трябва да приспаднем от последната цифра – в случая става дума за 26% = (12,095 х 26) : 100 = 3,145 за да получим:
                                                                                                                                                                                        
Печалбата за периода от 12,095 – 3,145 = 8,895

Печалба за всеки дял (Earnings per share) – това е съотношение, което измерва печалбите на компанията (печалбата след облагане с такси), разделено на обикновените дялове, които са издадени. Те се използват, за да измерят представянето на печалбата на компанията във времето и показва потенциала за изплащане на дивиденти на дялопритежателите. Очевидно колкото по-висока цифра, спрямо предходната година – по-добре. Растящи печалби за всеки дял ще радва притежателите на дялове, както в случая с H&M.

Извлечението за приходите е важен документ, които носи информация на всеки, който има интерес към компанията – притежатели на дялове, доставчици, банкери и други институции. Както се вижда, извлечението за приходите отразява печалбата, която е една от важните цели на бизнес организациите.

Интерпретацията на документа измерва успеха на компанията, сравнимо с предходни години на бизнеса (виж примера), калкулирането на печалбата ни дава яснота за реалното представяне на бизнеса, спрямо очакванията, помага на бизнеса да получи кредити от банки или други институции.

Ще обърнем допълнително внимание на някои от елементите на извлечението за приходите.

Защо е необходимо да калкулираме брутната печаба? Това е полезна мярка, ако компанията например прави по-ниска ниво на брутна печалба от даден конкурент, става очевидно, че трябва да осмисли търговската си позиция. Това може да бъде опит да се намери по-евтин доставчик или да се завиши пазарната цена.
Как калкулираме самата брутна печалба? Както бе посочено използваме следната формула:

Брутната печалба = приходите – стойността на продадените стоки

За да калкулираме стойността на продадените стоки използваме следната формула:

Стойността на продадените стоки = щока в началото + покупките – щока в края

Тази стойност ни показва разноските, направени за покупка на продуктите, които са продадени през въпросния отчетен период. Предполага се, че бизнеса започва и завършва периода с наличности, които се отразяват в горната формула. Ако стойността на продадените стоки надхвърля приходите, имаме резултат - загуба.
Когато изследваме извлечението за приходите, е важно да правим разлика между производители и търговци на едро или ритейлъри. За производителите стойността на продадените стоки включва стойността на произведените продукти (материали, аксесоари, труд и общи разходи). За търговците на едро и ритейлърите, стойността на продадените стоки включва стоките купени за пре-продажба (покупна цена плюс транспортни и евентуални други разходи по доставката).

Оперативната печалба е това, което повечето фирми смятат като ключов тест за тяхното представяне. Те биха искали оперативната печалба да бъде по-висок процент от вложения капитал, отколкото стойността на този капитал (процента на лихвите), поне с толкова висок процент, колкото този на конкурентните фирми вложили капитал в техния бизнес и достатъчно голям, за да бъдат задоволени инвеститорите и да се отделят средства за развитието на компанията.

Както вече бе споменато, резултатите на публичните компании (акционерните дружества) се обявяват задължително и така стават достъпни не само за техните собственици (дялопритежатели) и банкери, но и за тяхната конкуренция. Когато една компания изважда на показ данни, те ще покажат, колкото се може по-малко информация.

Понякога счетоводителите използват така нареченото креативно подреждане на фасадата (window dressing) за да поизлъскат сметките. Много са причините, поради които това се прави, например за да се представи бизнеса, че изглежда по-добре, отколкото е всъщност, за де се осигури кредит или подкрепи продажбата на нови акции.

За да анализираме извлеченията за приходите на една компания трябва да проследим няколко години.

В следващи материали ще се спрем на баланса на фирмата, както и някои основни съотношения, използвани за анализа на резултатите. Надявам се, че тези материали ще дадат повод за размишления на бизнеса, какви са ползите от по-голяма прозрачност на операциите.

Преобладаващите фирми в модния сектор у нас са различни форми на партньорства или еднолични дружества, които често срещат трудности за реализиране на пълен маркетинг микс, поради недостиг на средства. Чрез поддържане на затворен бизнес, с неудовлетворителни финансови показатели, банките едва ли ще подкрепят такава фирма. Една от възможностите за получаване допълнителни източници са финансирането на фирмата е откриването и като публично акционерно дружество, за което ще говорим в последващ материал.

Референции: Marketing, Evans/Berman, Business Studies, 2009

Други материали
H & M – резултати и пазари
Kак да нарасне печалбата на фирмата?

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News